Algemene
Voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen Innovative Systems Provider BV (verder genaamd “InSyPro”) en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.

1.2. De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per E-mail of per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van InSyPro.

1.3. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen.

1.4. Eventuele aankoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door InSyPro uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever deze voorwaarden uitsluiten.

1.5. Alle offertes en aanbiedingen door of namens InSyPro zijn geheel vrijblijvend en kunnen door InSyPro ingetrokken worden zolang InSyPro een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de klant of door prijswijzigingen van leveranciers.

1.6. InSyPro behoudt zich het recht voor elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden.

1.7. Het plaatsen van een bestelling of opdracht bij InSyPro geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Een hyperlink naar (of een kopij van) deze voorwaarden maakt steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota’s van InSyPro. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden.

1.8. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

 1. Prijzen, tarieven en betaling

2.1. Alle prijzen en tarieven van InSyPro zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 50% op het voorziene totaalbedrag inclusief btw van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan InSyPro vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling.

2.3. Partijen kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Vaste prijzen zijn prijzen die tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet aan wijzigingen onderhevig zijn, met uitzondering van het in de algemene voorwaarden bepaalde.

2.4. Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden geen vaste prijs is overeengekomen, zal InSyPro de bestede uren en gemaakte kosten wekelijks of maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen op basis van de overeengekomen tarieven dan wel de sinds het tijdstip van de overeenkomst van kracht geworden tarieven.

2.5. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zijnde, behoudens andersluidend beding, dertig dagen na de factuurdatum, of contant bij levering of voltooiing van de werkzaamheden, al naargelang de duidelijke vermelding op de factuur waarvan onderhavige voorwaarden een integrerend deel van uitmaken.

2.6. Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van InSyPro vermeld op de factuur.

2.7. Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen per dag vertraging à rato van 1% per maand. Naast de verwijlinteresten worden bij gebreke van betaling op de vervaldag de factuurbedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 75. Bovendien zal voor elke herinnering, per mail of brief, een vaste forfaitaire kostenvergoeding worden aangerekend van €25.

2.8. In geval van niet-betaling behoudt InSyPro zich het recht voor de uitvoering van haar opdrachten en/of diensten, of de haar verkochte, verhuurde of beheerde webapplicaties, websites, opleidingen, enzovoort tijdelijk te schorsen of definitief te annuleren. Hiervoor zal steeds een vergoeding van €250 aangerekend worden, onder voorbehoud van het recht van InSyPro om de in werkelijkheid geleden schade te vorderen.

2.9. In geval van niet-betaling van één van de openstaande facturen behoudt InSyPro zich het uitdrukkelijke recht voor de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in haar bezit zijn tegenover de opdrachtgever en iedere lopende bestelling of overeenkomst te vernietigen, of minstens haar prestaties op te schorten.

2.10. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is InSyPro bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en de tot op dat ogenblik gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.11. Iedere klacht zal door InSyPro grondig onderzocht worden indien zij, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de acht dagen na levering van de goederen en/of diensten.

2.12. Klachten van de opdrachtgever over de ontvangen factuur dienen tevens binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan InSyPro, zo niet worden de facturen als door de opdrachtgever aanvaard beschouwd. Alle schriftelijke klachten dienen duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist, alsook de reden van betwisting. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald.

2.13. Alle in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn in Euro en exclusief 21% BTW.

 1. Annulering

3.1. Bestellingen en opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voor zover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:

 1. InSyPro stemt uitdrukkelijk schriftelijk in met de annulering.
 2. De annulering dient plaats te vinden vooraleer de levering heeft plaatsgevonden of voor dat InSyPro in welke vorm of hoedanigheid dan ook met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen.
 1. Uitvoering

4.1. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden gefaseerd zullen plaatsvinden kan InSyPro de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.2. Indien het uitvoeren van een bestelling of opdracht op verzoek van de klant voor een onbepaalde tijd dient te worden stopgezet en dit feit extra kosten met zich brengt, dan vallen deze kosten steeds ten laste van de opdrachtgever.

4.3. Indien de opdrachtgever de in de overeenkomst gegeven bestelling of opdracht wenst te wijzigen of uit te breiden, kan dit slechts nadat beide partijen schriftelijk hun akkoord hebben bevestigd over de uit te voeren wijzigingen en de gevolgen voor de prijs en de leveringsdatum.

4.4. Behoudens voorafgaande overeenkomst is InSyPro niet gehouden clichés, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, films, logo’s, html documenten, enz. te bewaren.

 1. Wijzigingen en meerwerk

5.1. Onder meerwerk dient onder meer te worden verstaan iedere wijziging van de functionele specificaties die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke overeenkomst of de nadien, ongeacht op welk moment, overeengekomen specificaties.

5.2. InSyPro zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de specificatie het tijdstip van de voltooiing der werkzaamheden zou beïnvloeden.

5.3. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal InSyPro de opdrachtgever van tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

5.4. Wijzigingen zullen niet worden uitgevoerd alvorens deze in een door partijen getekend aanhangsel bij de oorspronkelijke overeenkomst zijn vastgelegd.

5.5. Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nooit reden zijn tot ontbinding van de bestaande overeenkomst.

 1. Termijnen

6.1. Eventuele bij de bestelling of het plaatsen van de opdracht vermelde termijnen beginnen te lopen vanaf de in de overeenkomst vermelde startdatum of bij ontbreken daarvan vanaf de tweede maandag die volgt op de datum van ondertekening van de overeenkomst.

6.2. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het aanleveren van vereiste of gevraagde procesbeschrijvingen, specificaties, documenten, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, teksten en alle andere projectdocumentatie, evenals door het uitstellen van samenkomsten of testen in gebreke is gebleven.

6.3. Indien overschrijding van de (leverings)termijn plaatsvindt, zal InSyPro de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

6.4. Daar de leveringstermijn door daden van derden en gevallen van overmacht kan beïnvloed zijn, worden zij niet als uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding

6.5. Overschrijding van enige termijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op ontbinding en/of opschorting van zijn verplichtingen.

 1. Vertrouwelijkheid

7.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

 1. Eigendom en bescherming

8.1. Zaken (studies, ontwerpen, ontwikkelingen, enzovoort) en programmatuur blijven eigendom van InSyPro tot alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

8.2. Zaken en programmatuur zijn vanaf het moment dat zij door InSyPro ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever, voor zijn rekening en risico.

8.3. De Intellectuele Eigendomsrechten van alle software ontwikkeld door InSyPro blijven ten allen tijde toebehoren aan InSyPro, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen.

 1. Aansprakelijkheid

9.1. InSyPro aanvaardt wettelijke verplichtingen tot gemeenrechtelijke schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.

9.2. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kan InSyPro slechts gehouden zijn tot een betaling van een vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (gedeeltelijke) teruggave van de prijs die werd ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht.

Iedere gehoudenheid van InSyPro voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. InSyPro is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever, en schade wegens door InSyPro gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gebreken in de materialen die voor InSyPro verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

9.3. De door InSyPro te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door InSyPro aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief btw).

Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief btw) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van InSyPro in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van InSyPro.

9.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het tijdstip van ontstaan daarvan binnen een termijn van maximaal twee weken de schade per aangetekend schrijven aan InSyPro heeft gemeld.

9.5. InSyPro is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door InSyPro werden geleverd en welke gebrekkig zijn en/of waarvan InSyPro niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten/diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan InSyPro wijzigingen aan de producten/diensten hebben aangebracht.

9.6. De opdrachtgever vrijwaart InSyPro voor alle schade die InSyPro mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door InSyPro geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen :

– aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van InSyPro die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever in het kader van een opdracht en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

– aanspraken van derden, werknemers van InSyPro daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

– aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door InSyPro geleverde producten of diensten indien het gebrek daarin voor InSyPro verborgen was.

9.7. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, de programmatuur en diensten door InSyPro geleverd.

 1. Overmacht

10.1. Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de tekortkoming of vertraging hen niet kan worden toegerekend, of indien nakoming redelijkerwijze te bezwarend of niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van partijen ontstane verandering van omstandigheden sedert het sluiten van de overeenkomst.

10.2. De partij die overmacht inroept zal de andere partij onverwijld schriftelijk ervan in kennis stellen, evenals van het ophouden van de omstandigheden van overmacht.

 1. Ontbinding, beëindiging en opschorting

11.1. Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens InSyPro niet nakomt, staking van betaling aanvraagt of in staat van vereffening en/of faillissement verkeert, heeft InSyPro het recht zonder dat een voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle of bepaalde, naar keuze van InSyPro, met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten eenzijdig en onmiddellijk te beëindigen, onverminderd andere aan InSyPro wettelijk toekomende rechten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde bedragen worden alsdan dadelijk opeisbaar.

11.2. Wanneer de opdrachtgever enige op grond van deze algemene voorwaarden of een uit hoofde van met InSyPro gesloten overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is InSyPro, onverminderd haar overige rechten ter zake, bevoegd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

 1. Intellectuele en industriële vermogensrechten

12.1. De opdrachtgever erkent dat InSyPro de exclusieve eigenaar of licentiehouder is van alle merkenrechten, octrooirechten, auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan alle door InSyPro geleverde software, producten en diensten. De opdrachtgever stemt er mee in dat hij tijdens de duur van de overeenkomst en daarna, geen intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht waarvan InSyPro eigenaar of licentiehouder is, zal aanvechten.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. De overeenkomsten tussen InSyPro en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht.

13.2. Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met door InSyPro gesloten overeenkomsten zullen steeds beslist worden door de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde in België.

 1. Overdracht rechten en verplichtingen

14.1. InSyPro is ten allen tijde bevoegd zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, na voorgaande schriftelijke mededeling, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

14.2. De opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de door hem gesloten overeenkomsten slechts overdragen na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van InSyPro, welke toestemming aan de opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

15 Geldigheid en uitleg

15.1. Indien één of meer van de bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, nietig of ongeldig blijkt, dan wel wordt vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

15.1. Indien van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken in het contract dat de opdrachtgever sluit met InSyPro dan geldt de bepaling van het contract. Voor alle andere bepalingen gelden deze Algemene Voorwaarden onverminderd.

 

Ontwikkeling en onderhoud van websites, webapplicaties en software

 1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II gelden specifiek voor alle door InSyPro ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden inzake het ontwikkelen en onderhouden van websites, webapplicaties en software op grond van nadere specificaties en functionele vereisten.

1.2. De voorwaarden vermeld onder paragraaf II vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I.

 1. Uitvoering

2.1. Op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat, zal schriftelijk worden gespecificeerd welke websites, webapplicaties en software ontwikkeld zal/zullen worden.

2.2. InSyPro staat in voor de correctie van de aan haar toe te schrijven fouten. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen buiten onze wil tot gevolg hebben, zullen worden aangerekend volgens de geldende tarieven.

 1. Oplevering en acceptatie

3.1. InSyPro zal de ontwikkelde websites en/of software aan de opdrachtgever conform specificatie opleveren.

3.2. De opdrachtgever heeft het recht de website/webapplicatie/software gedurende een periode van 8 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Doel van de test is vast te stellen of de website/webapplicatie/software voldoet aan de overeengekomen specificaties.

3.3. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de website/webapplicatie/software gebreken vertoont of niet aan de schriftelijke specificaties voldoet, zal de opdrachtgever InSyPro terstond in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. InSyPro zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs werd ontwikkeld.

3.4. Kleine gebreken die de operationele ingebruikname niet in de weg staan zijn geen reden om de acceptatie te onthouden. Door feitelijke ingebruikname van de website/webapplicatie/software of onderdelen daarvan heeft de opdrachtgever de website/webapplicatie/software of die onderdelen geaccepteerd.

3.5. De website/webapplicatie/software wordt verder geacht te zijn aanvaard na acceptatie van de opdrachtgever, of 8 (acht) dagen na gebruiksklare oplevering indien de opdrachtgever InSyPro niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd, of na het herstel van de gemelde gebreken.

3.6. De acceptatie kan door de opdrachtgever niet worden tegengehouden wegens het geheel of gedeeltelijk nalaten door de opdrachtgever van een acceptatietest.

3.7. Voor zover gefaseerde oplevering is overeengekomen, gelden alle punten van deze paragraaf onverminderd voor de met de fasering corresponderende delen van het project.

 1. Onderhoud

4.1. Het onderhoud van de website wordt afhankelijk van het wel of niet gebouwd zijn met een CMS, door InSyPro of door de klant zelf gedaan.

4.2. Indien aan InSyPro gevraagd wordt wijzigingen te doen aan de website, na 8 dagen na opleveringsdatum, zal de kost hiervan worden berekend op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van het aanvragen. Deze prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande mededeling wijzigen.

 1. Eigendom en bescherming

5.1. Conform de wettelijke bepalingen inzake artistieke, intellectuele en industriële eigendom, zijn al de door InSyPro ontworpen schetsen, ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, webpagina’s en websites, banners, interpretaties, concepten, schikkingen, software, ontwikkelingen enzovoort, welke ook de techniek mag zijn, het eigendom van InSyPro. Ze mogen op geen enkele manier worden nagemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of verspreid. Het afstaan of aanrekenen van voorgaande geeft op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming, op geen enkele manier het recht het als eigendom te beschouwen.

5.2. De ontworpen website/webapplicatie/software is het intellectuele eigendom van InSyPro en wordt als zodanig door de wetgeving beschermd. De website/webapplicatie/software mag dus niet worden overgemaakt ten kostenloze titel of bezwarende titel, onder welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, aan om het even welke derde, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van InSyPro.

5.3. De opdrachtgever verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid van de website/webapplicatie/software te bewaren, en geen kopieën van het geheel of gedeeltes van de software of van methoden en concepten daarin gebruikt te verspreiden of openbaar te maken aan om het even welke derde.

5.4. Alle elementen en gegevens die door de opdrachtgever aan InSyPro worden verstrekt voor opname in de website/webapplicatie/software, zijnde alle beelden, logo’s, foto’s, audio- of videomateriaal en de updates ervan, worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever.

5.5. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen.

5.6. De opdrachtgever vrijwaart InSyPro tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekeIijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens bepaald onder artikel 5.4.